Green Message
Home > Nature > Nature Stotras

Nature Stotras


Stotras related to Divinity & Nature:

Mother Earth Aditya Hridayam (Valmiki Ramayana)
Agni Suktam (RV 1.1)
Apah Suktam (RV 10.9)
Bhoomi Sukta Excerpts (AV 12.1)
Brahma Murari Tripurantakari (VmP 14)
Gange Ca Yamune Caiva (Snana sloka)
Ganga Stotram (of Adi Shankaracharya)
Ganga descent from Srimad Bhagavatam (SB 5.17)
Ganga description from Ramayana (VR 2.5)
Krishna & Vrindavana Forest (SB 10.15)
Kshetrapati Suktam (RV 4.57)
Narmadashtakam (of Adi Shankaracharya)
Reva Mahatmya Varnanam (from Skanda Purana - Reva Khanda - Ch 2)
Samudra Vasane Devi (Kshama Prarthana sloka)
Shakambari (Shatakshi) Mahatmyam (DB 7.28)
Shubham Karoti Kalyanam (Deepa Jyoti sloka)
Suryashtakam (Stotra on Suryadeva)
Tulasi Stotram (Stotra on Devi Tulasi)
Yamunashtakam (of Adi Shankaracharya)


Topics on Nature:

1. Nature Stotras
2. Nature Poems
3. Tree Search
4. Ancient wisdom about Bhoomi (Earth)
5. Ancient wisdom about Nadi (River)
6. Ancient wisdom about Vriksha (Tree)
7. Vedic Vision of Nature
8. Other sections


Bharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras: Stotras

Initial:
Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri

Tridevas:
1. Brahma

2. Vishnu:
• Dasavataras: Matsya - Kurma - Varaha - Narasimha - Vamana - Parashurama - Rama - Krishna - Buddha - Kalki

3. Shiva
• Key Incarnations: Ardhanareeswara, Nandeeswara, Bhairava, Virabhadra, Hanuman
• 12 Jyotirlinga Incarnations: Somnath, Mallikarjuna, Mahakaleshwar, Omkareshwar, Kedarnath, Bhimashankar, Vishwanath, Tryambakeshwar, Vaidyanath, Nageshwar, Rameshwar, Grishneshwar

Tridevis:
1. Saraswati

2. Lakshmi - Tulasi - Bhoomi

3. Parvati: Durga - Annapoorna - Kamakshi - Meenakshi - Shakambari
• Dasa Mahavidyas: Kali - Tara - Tripurasundari - Bhuvaneswari - Tripurabhairavi - Chinnamasta - Dhumavati - Bagalamukhi - Matangi - Kamalatmika

Others:
Murugan - Surya - Others
• Rivers: Ganga - Yamuna - Narmada

Final:
Vedas - Brahman


2. Pilgrimages: Pilgrimages
• Major: Ashtha Vinayakas - Divya Desams - Jyotirlingas - Shakti Peethas - Arupadai Veedus

3. Festivals: Festivals
• Major: Makar Shankranti - Vasant Panchami - Maha Shivaratri - Rama Navami - Hanuman Jayanti - Ganga Dussehra - Jagannath Ratha Yatra - Guru Poornima - Krishna Janmashtami - Ganesh Chaturthi - Sharadiya Navaratri - Deepavali - Skanda Shasthi

4. Scriptures: Scriptures
• Major: Vedas - Upanishads - Ramayana - Mahabharata - Ganesha Purana - Srimad Bhagavatam - Vishnu Purana - Shiva Purana - Devi Mahatmyam - Devi Bhagavatam - Skanda Purana - Tantras

5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana - Saints
• Paths: Karma - Bhakti - Jnana - Dhyana - Vichara

6. Sadhana: Sadhana

7. Sanskrit: Sanskrit

8. Nature: Nature
• Sections: Stotras - Poems - Vedic Vision - Tree Search


Understanding the Earth - The Vedic way: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Sep-2018

Site Map    Search    Contact    Updates