Green Message


Home > Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras by Deity:

Initial:
Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri

Tridevas:
1. Brahma
2. Vishnu - Narasimha - Rama - Krishna
3. Shiva

Tridevis:
1. Saraswati
2. Lakshmi - Tulasi - Bhoomi
3. Parvati:
(a) Durga
(b) Dasa Mahavidyas: Kali - Tara - Tripurasundari - Bhuvaneswari - Tripurabhairavi - Chinnamasta - Dhumavati - Bagalamukhi - Matangi - Kamalatmika
(c) Other manifestations: Annapoorna - Kamakshi - Meenakshi - Shakambari

Others:
Murugan - Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Others

Final:
Vedas - Brahman

Sri Ganesha:

Sri Ganesha
Stotras of Sri Ganesha:

Stotras of Sri Ganesha
- Agajanana Padmarkam
- Ashtavinayaka
- Gajananam Bhutaganadi Sevitam
- Ganapati Atharvashirsha (Ganapati Upanishad)
- Ganesha Pancharatnam (Adi Shankara)
- Mushika Vahana Modaka Hasta
- Om Gananam Tva Ganapatim (Rig Veda 2.23.1)
- Sankata Nashak Ganesh Stotra (Narada Purana)
- Shuklambaradharam Vishnum
- Vakratunda Mahakaya
- Ganesha Gayatri Mantra Japa
- Ganesha Aarti


Scriptures of Sri Ganesha:
 • Ganesha Purana
 • Mudgala Purana
 • Brahmavaivarta Purana - Ganapati Khanda

Pilgrimages of Sri Ganesha:

Festivals of Sri Ganesha:
go to topSri Gurudeva:

Om
Stotras of Sri Gurudeva:

Stotras of Sri Gurudeva
- Bhava Sagara Tarana
- Dhyana Mulam Gurur Murti
- Guru Stotram (Gurur Brahma Gurur Vishnu) (Vishwasara Tantra)
- Kayena Vaca
- Om Namah Shivaye Gurave
- Guru Gayatri Mantra Japa


Festivals of Sri Gurudeva:
go to top


Devi Gayatri:

Devi Gayatri
Stotras of Devi Gayatri:

Stotras of Devi Gayatri
- Gayatri Mantra (Yajur Veda)
- Gayatri Mantra for Pranayama (Yajur Veda TA 10.27)
- Gayatri Mantra Japa


Devotees of Devi Gayatri:
Rishi Vishwamitra
 • From Puranas:
 • Rishi Vishwamitra: Seer of Gayatri Mantra

Festivals of Devi Gayatri:
go to top


Devi Saraswati:

Devi Saraswati
Stotras of Devi Saraswati:

Stotras of Devi Saraswati
- Namaste Sharade Devi
- Saraswati Mahabhage
- Saraswati Mantras (Rig Veda 1.3.10 to 1.3.12)
- Saraswati Namastubhyam
- Saraswati Stotram (Sage Agastya)
- Sharada Bhujangam (Adi Shankara)
- Shuklam Brahma Vicara Sara


Pilgrimages of Devi Saraswati:
Festivals of Devi Saraswati:
go to top


Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi
Stotras of Devi Lakshmi:

Stotras of Devi Lakshmi
- Kanakadhara Stotram (Adi Shankara)
- Mahalakshmi Ashtakam (Padma Purana)
- Sri Suktam (Rig Veda appendices)


Pilgrimages of Devi Lakshmi:
Festivals of Devi Lakshmi:
go to top


Devi Tulasi:

Devi Tulasi
Stotras of Devi Tulasi:

Stotras of Devi Tulasi
- Tulasi Stotram (Jagad Dhatri Namas Tubhyam) (Pundarika)


Festivals of Devi Tulasi:
go to top


Bhoomi Devi:

Bhoomi Devi Stotras of Bhoomi Devi:

Stotras of Bhoomi Devi
- Bhoomi Sukta Excerpts (Atharva Veda 12.1)
- Prthvi Tvaya Dhrita Loka
- Samudra Vasane Devi


Scriptures of Bhoomi Devi:
 • Atharva Veda - Bhoomi Sukta (AV 12.1)

Ancient Wisdom about Bhoomi:
go to top


Devi Durga:

Devi Durga Devi Durga
Stotras of Devi Durga:

Stotras of Devi Durga
- Argala Stotram (Devi Mahatmayam)
- Keelaka Stotram (Devi Mahatmayam)
- Tantrokta Ratri Suktam (Devi Mahatmayam ch1)
- Manifestation of Devi Durga (Devi Mahatmayam ch2)
- Ya Devi Sarvabhutesu (Aparajita Stuti) (Devi Mahatmayam ch5)
- Narayani Stuti (Devi Mahatmayam ch11)
- Durga Saptashloki (Devi Mahatmayam)
- Sarvamangala Mangalye (Devi Mahatmayam ch11)

- Bhagavati Stotram (Sage Vyasa)
- Bhavani Ashtakam (Adi Shankara)
- Devi Aparadha Kshamapana Stotram (Adi Shankara)
- Durga Suktam (Mahanarayana Upanishad)
- Mahishasura Mardini Stotram (Ramakrishna Kavi or Adi Shankara)
- Shakti Peethas (Peetha Nirnaya texts)
- Devi Parvati about Trees (Matsya Purana 154.506 to 154.512)
- Durga Chalisa
- Sarvamangala Mangalye Japa
- Durga Ashtottarashata Namavali Japa


Scriptures of Devi Durga:
Dasa Mahavidyas:
 1. Kali Mahavidya
 2. Tara Mahavidya
 3. Tripurasundari Mahavidya
 4. Bhuvaneshwari Mahavidya
 5. Tripurabhairavi Mahavidya
 6. Chinnamasta Mahavidya
 7. Dhumavati Mahavidya
 8. Bagalamukhi Mahavidya
 9. Matangi Mahavidya
 10. Kamalatmika Mahavidya

Devotees of Devi Durga:
Rishi Markandeya
 • From Puranas:
 • Rishi Markandeya

Pilgrimages of Devi Durga (Parvati):
Festivals of Devi Durga (Parvati):
go to top


1. Kali Mahavidya:

Devi Kali Stotras of Devi Kali:

Stotras of Devi Kali
- Adya Stotram (Brahma Yamala)
- Kalika Ashtakam (Adi Shankara)


Devotees of Devi Kalika:
Sri Ramprasad Sen Sri Ramakrishna Paramahamsa
 • Saints:
 • Sri Ramprasad
 • Sri Ramkrishna Paramahamsa

Pilgrimages of Devi Kalika:
go to top


2. Tara Mahavidya:

Devi Tara Stotras of Devi Tara:

Stotras of Devi Tara
- Tara Dhyanam
- Tara Stotram


go to top


3. Tripurasundari Mahavidya:

Devi Lalita Tripurasundari Sri Chakra Stotras of Devi Lalita:

Stotras of Devi Lalita
- Lalita Panchakam (Adi Shankara)


Slokas related to Sri Vidya:

Creation:

- Prakasha
- Vimarsha


Panchadasi Mantra:

- Vagbhava Kuta
- Kamaraja Kuta
- Shakti Kuta
- Hrllekha


Sri Vidya:
Scriptures of Devi Lalita:
 • Lalita Upakhyanam - from Brahmanda Purana
 • Parashurama Kalpasutram
 • Varivashya Rahashya

Pilgrimages of Devi Lalita:
go to top


4. Bhuvaneswari Mahavidya:

Devi Bhuvaneswari Stotras of Devi Bhuvaneswari:

Stotras of Devi Bhuvaneswari
- Bhuvaneswari Dhyanam (Rudra Yamala)


Pilgrimages of Devi Bhuvaneswari:
 • Devi Bhuvaneswari - Tripura (Tripura)
 • Devi Bhuvaneswari - Pudukkotai (Tamil Nadu)

go to top


5. Tripurabhairavi Mahavidya:

Devi Tripurabhairavi Stotras of Devi Tripurabhairavi:
go to top


6. Chinnamasta Mahavidya:

Devi Chinnamasta Stotras of Devi Chinnamasta:
go to top


7. Dhumavati Mahavidya:

Devi Dhumavati Stotras of Devi Dhumavati:
go to top


8. Bagalamukhi Mahavidya:

Devi Bagalamukhi Stotras of Devi Bagalamukhi:
go to top


9. Matangi Mahavidya:

Devi Matangi Stotras of Devi Matangi:
go to top


10. Kamalatmika Mahavidya:

Devi Kamalatmika Stotras of Devi Kamalatmika:
go to top


Devi Annapoorna:

Devi Annapoorna Stotras of Devi Annapoorna:

Stotras of Devi Annapoorna
- Annapoorna Stotram (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Annapoorna:
 • Devi Annapoorna - Kashi (Uttar Pradesh)
 • Devi Annapoorna - Horanadu (Karnataka)

go to top


Devi Kamakshi:

Devi Kamakshi Stotras of Devi Kamakshi:

Stotras of Devi Kamakshi
- Kamakshi Stotram (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Kamakshi:
go to top


Devi Meenakshi:

Devi Meenakshi Stotras of Devi Meenakshi:

Stotras of Devi Meenakshi
- Meenakshi Pancharatnam (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Meenakshi:
go to top


Devi Shakambari (Banashankari):

Devi Shakambari or Banashankari Stotras of Devi Shakambari:

Stotras of Devi Shakambari
- Shakambari Mahatmyam (Devi Bhagavatam 7.28)
- Banashankari Pratah Smaran Stotram


Scriptures of Devi Shakambari:
Pilgrimages of Devi Shakambari:
Festivals of Devi Shakambari:
go to top


Sri Vishnu:

Sri Vishnu Sri Ranganatha Sri Venkateswara
Stotras of Sri Vishnu:

Stotras of Sri Vishnu
- Kayena Vaca (Mukundamala and SB 11.2.36)
- Meghashyamam
- Om Apavitrah Pavitro Va
- Ranganathashtakam (Adi Shankara)
- Sashankhachakram
- Shantakaram Bhujagasayanam
- Swayam Vyakta Sthalams
- Venkatesa Suprabhatam
- Om Namo Narayanaya Japa
- Om Jai Jagadish Hare Aarti


Scriptures of Sri Vishnu:
Devotees of Sri Vishnu:
The Alvars Sri Ramanujacharya
 • From Puranas:
 • Dhruva
 • Prahlada

 • Saints:
 • Alvars
 • Ramanujacharya
 • Vedanta Desika

Pilgrimages of Sri Vishnu:
Festivals of Sri Vishnu:
go to top


Sri Narasimha:

Sri Narasimha
Stotras of Sri Narasimha:

Stotras of Sri Narasimha
- Lakshmi Nrisimha Karavalambam (Adi Shankara)


Pilgrimages of Sri Narasimha:
 • Pilgrimages of Sri Narasimha

 • Famous pilgrimages:
  • 1. Ahobilam: Nava Narasimha with special shrine of Jwala Narasimha - Andhra Pradesh
  • 2. Simhachalam: Varaha-Narasimha - Andhra Pradesh
  • 3. Mangalagiri: Panakala Narasimha - Andhra Pradesh
  • 4. Yadagirigutta: Pancha Narasimha - Andhra Pradesh
  • 5. Devarayanadurga: Yoga Narasimha and Bhoga Narasimha - Karnataka
  • 6. Sholingur: Yoga Narasimha - Tamil Nadu
  • 7. Singaperumal Koil: Pataladri Narasimha - Tamil Nadu

 • Divya Desams:
  • 1. Ahobilam - Thiru Singavel Kundram Divya Desam - Andhra Pradesh
  • 2. Sholingur - Thirukkatikai Divya Desam - Tamil Nadu

Festivals of Sri Narasimha:
go to top


Sri Rama:

Sri Rama Devi Sita
Stotras of Sri Rama:

Stotras of Sri Rama
- Lokabhi Ramam
- Mata Ramo
- Nama Ramayanam
- Rama Rama Rameti
- Ramo Rajamani
- Sri Ram Jaya Ram JapaStotras of Devi Sita:
- Janaki Stutih


Scriptures of Sri Rama:
Devotees of Sri Rama:
Sri Ram Bhakta Hanuman Sri Sabari Goswami Tulsidas Sri Bhadrachalam Ramadasu
 • From Puranas:
 • Guha
 • Sabari
 • Hanuman
 • Sugriva
 • Angad
 • Jatayu
 • Bibhisana

 • Saints:
 • Tulsidas
 • Ramadasu

Pilgrimages of Sri Rama:
 • Pilgrimages of Sri Rama

 • Journeys of Sri Rama with Vishwamitra:
  • 1. Ayodhya: Birthplace & Kingdom of Sri Rama - Uttar Pradesh
  • 2. Anga or Kama Ashrama: Where Sri Rama heard the story of Shiva burning Kamadeva; Stayed for one night
  • 3. Tataka forest: Where Sri Rama killed demoness Tataka
  • 4. Siddhashrama: Where Sri Rama heard the story of penance of sage Kashyapa and in consequence Lord Vishnu taking the Vamana avatara; Also where Sri Rama protected the yagna of sage Vishwamitra from demons Mareecha and Subahu
  • 5. Mithila: Where Sri Rama broke the bow of Lord Shiva and married Devi Sita

 • Journeys of Sri Rama during forest exile:
  • 1. Ayodhya: Birthplace & Kingdom of Sri Rama - Uttar Pradesh
  • 2. Sringaverapur: Where Sri Rama met Nishada Raj and crossed river Ganga on the boat of Kewat
  • 3. Prayag: Where Sri Rama visited the hermitage of sage Bharadwaja
  • 4. Chitrakoot: Where Sri Rama stayed during forest exile in a Parna Kutir; Also visited the hermitage of sage Atri and Sati Anusuiya - Uttar Pradesh & Madhya Pradesh
  • 5. Dandakaranya: Where Sri Rama stayed during forest exile and visited the hermitages of sages Sharabhanga, Suteekshna and Agastya
  • 6. Panchavati: Where Sri Rama stayed during forest exile in a Parna Kutir; Devi Sita was abducted by Ravana from here - Maharashtra & Andhra Pradesh
  • 7. Janasthana: Where Sri Rama roamed about while searching for Devi Sita
  • 8. Matanga ashrama: Where Sri Rama met Sabari and granted her salvation
  • 9. Pampa Sarovar: Where Sri Rama met Hanuman and thereafter went to meet Sugreeva
  • 10. Kishkinda: Where Sri Rama killed Bali
  • 11. Rameshwaram: Where Sri Rama worshipped Lord Shiva
  • 12. Lanka: Where Sri Rama waged a war with Ravana and killed him

Festivals of Sri Rama:
go to top


Sri Krishna:

Sri Krishna Sri Jagannatha Sri Panduranga Devi Radharani
Stotras of Sri Krishna:

Stotras of Sri Krishna
- Achyutashtakam (Adi Shankara)
- Bala Mukundashtakam
- Jagannathashtakam (Adi Shankara)
- Kasturi Tilakam
- Krishnaya Vasudevaya (Srimad Bhagavatam)
- Madhurashtakam (Vallabhacharya)
- Mukam Karoti Vachalam
- Namo Brahmanya Devaya (Vishnu Purana)
- Nandakumar Ashtakam (Vallabhacharya)
- Pandurangashtakam (Adi Shankara)
- Vrindavana Forest (Srimad Bhagavatam 10.15)
- Hare Krishna Hare Krishna JapaStotras of Devi Radha:
- Radha Shoddasha Nama Stotram (Brahma Vaivarta Purana)


Scriptures of Sri Krishna:
Devotees of Sri Krishna:
Sri Mirabai Sri Madhavacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu
 • From Puranas:
 • Gopis
 • Sudama
 • Pandavas

 • Saints:
 • Madhavacharya
 • Namdev
 • Surdas
 • Chaitanya Mahaprabhu
 • Mirabai
 • Vallabhacharya
 • Saints of Maharashtra

Pilgrimages of Sri Krishna:
 • Pilgrimages of Sri Krishna
 • Vraja Bhoomi & Life related:
  • 1. Mathura: Birthplace of Sri Krishna - Uttar Pradesh
  • 2. Gokul: Where Sri Krishna grew up - Uttar Pradesh
  • 3. Vrindavan: Where Sri Krishna enacted his Raasa Leela - Uttar Pradesh
  • 4. Govardhan: Where Sri Krishna lifted the Govardhan Hill - Uttar Pradesh
  • 5. Dwarka: Kingdom of Sri Krishna - Gujarat
  • 6. Kurukshetra: Where Sri Krishna delivered the sermon of the Bhagavad Gita - Haryana
  • 7. Prabhasa Kshetra: Where Sri Krishna gave up his mortal body - Gujarat
 • Divya Desams:
  • 1. Mathura: Thiru Vadamathura Divya Desam - Uttar Pradesh
  • 2a. Gokul: Thiruvaipadi Divya Desam - Uttar Pradesh
  • 2b. Vrindavan: Thiruvaipadi Divya Desam - Uttar Pradesh
  • 3. Dwarka: Thiru Dwaraka Divya Desam - Gujarat
  • 4. Aranmula: Thiruvaaran Vilai Divya Desam - Kerala
  • ...
 • Other famous pilgrimages:
  • - Nathdwara: Srinathji - Rajasthan
  • - Kankroli: Dwarkadheesh - Rajasthan
  • - Pandharpur: Panduranga - Maharashtra
  • - Puri: Jagannath - Odisha
  • - Udupi: Krishna - Karnataka
  • - Guruvayur: Guruvayurappan - Kerala

Festivals of Sri Krishna:
go to top


Shiva:

Shiva Sri Dakshinamurthy Sri Kalabhairava
Stotras of Shiva:

Stotras of Shiva
- Dakshinamurthy Stotram (Adi Shankara)
- Dwadasa Jyotirlingani
- Kalabhairava Ashtakam (Adi Shankara)
- Kara Carana Kritam
- Karpura Gauram
- Lingashtakam
- Maha Mrityunjaya Mantra (Rig Veda 7.59.12)
- Rudrashtakam (Goswami Tulsidas)
- Shambhu Stuti
- Shiva Manasa Puja (Adi Shankara)
- Shiva Panchakshara Stotram (Adi Shankara)
- Shiva Pratah Smaran Stotram (Adi Shankara)
- Shiva Shadakshara Stotram (Rudra Yamala)
- Shiva Tandava Stotram (Ravana)
- Shivashtakam (Adi Shankara)
- Vishwanathashtakam (Adi Shankara)
- Om Namah Shivaya Japa
- Mahamrityunjaya Mantra Japa
- Shiva Gayatri Mantra Japa


Scriptures of Shiva:
Devotees of Shiva:
The Nayanmars Sri Akka Mahadevi
 • From Puranas:
 • Nandeeswar
 • Veda Priya (Mahakaleshwar Jyotirlinga)
 • Sudakshina (Bhimashankar Jyotirlinga)
 • Supriya (Nageshwar Jyotirlinga)
 • Ghushma (Grishneshwar Jyotirlinga)

 • Saints:
 • Nayanmars
 • Akka Mahadevi

Pilgrimages of Shiva:
 • Pilgrimages of Shiva

 • Jyotirlingas: 12 most sacred pilgrimages where Lord Shiva manifested in response to ardent prayers of the devotees.

 • Pancha Bhoota Sthalams: 5 sacred temples of Shiva, each representing a prime element of Nature.

 • Astha Veerattha Sthalams: 8 sacred pilgrimages of Shiva where Shiva performed heroic deeds.
  • 1. Tirukkurukkai Veerateswarar: Where Lord Shiva burnt Kamadeva - Tamil Nadu
  • 2. Thirukandiyur Brahmasirakandeeswarar: Where Lord Shiva cut off Brahma's head - Tamil Nadu
  • 3. Thirukkadaiyur Amritaghateswarar: Where Lord Shiva vanquished Yama - Tamil Nadu
  • 4. Tiruvirkudi Veerateswarar: Where Lord Shiva killed Jalandhara - Tamil Nadu
  • 5. Tiruvatikal Veerateswarar: Where Lord Shiva killed Tripurasuras - Tamil Nadu
  • 6. Tirukkovalur Veerateswarar: Where Lord Shiva vanquished Andhakasura - Tamil Nadu
  • 7. Tiruppariyalur Veerateswarar: Where Lord Shiva destroyed Daksha Yagya - Tamil Nadu
  • 8. Tiruvazhuvur Gaja Samhara Moorthy: Where Lord Shiva killed Gajasura - Tamil Nadu

 • Paadal Petra Sthalams: 275 Shiva temples whose praises were sung by the Nayanmars.
  • - Chidambaram (Koyil)
  • - Tiruvetkalam
  • - Sirkazhi
  • - Mayiladuthurai (Mayavaram)
  • - Gokarna (Gokarnam)
  • - Kedarnath
  • - Indraneelaparvatam
  • - Kailasam (Tiru Kailayam)
  • ...

 • 108 Shivalayas of Parashurama

 • Other Shiva Pilgrimages
  • - Amarnath
  • - Dharmasthala
  • - Nanjangud
  • ...

Festivals of Shiva:
go to top


Sri Murugan:

Sri Murugan
Stotras of Sri Murugan:

Stotras of Sri Murugan
- Kartikeya Pragya Vivardhana Stotram
- Subramanya Bhujangam (Adi Shankara)


Scriptures of Sri Murugan:
 • Skanda Purana - Kaumarika Khanda
 • Thiruppugazh
 • Kanda Puranam
 • Tirumurugarruppatai

Devotees of Sri Murugan:
Sri Arunagirinathar Sri Pamban Swamigal
 • Arunagirinathar
 • Pamban Swamigal
 • Avvayar
 • Kachiyappa Sivachariar
 • Kumaraguruparar Swamigal
 • Alagamuttu Pulaxar
 • Nakkirar
 • Muttuswami Deekshitar
 • Chellappa Swami

Pilgrimages of Sri Murugan:
 • Pilgrimages of Sri Murugan

 • Arupadai Veedus: The six famous temples of Sri Murugan
  • 1. Thirupparankundram: Where Sri Muruga married Devayanai
  • 2. Tiruchendur: Where Sri Muruga vanquished demon Surapadman
  • 3. Palani: Where Sri Muruga abided after leaving Kailasha following a challenge with brother Ganesha.
  • 4. Swamimalai: Where Sri Muruga expounded the Pranava Mantra to Lord Shiva
  • 5. Tiruttani: Where Sri Muruga led a calm and peaceful life of meditation
  • 6. Pazhamudircholai: Where Sri Muruga along with Sri Valli and Sri Deivayanai gave darshan to his devotees

 • Other Murugan Pilgrimages
  • - Marudamalai
  • - Viralimalai
  • - Sivanmalai
  • - Vayalur
  • ...

Festivals of Sri Murugan:

go to top


Sri Surya:

Sri Suryadeva
Stotras of Sri Surya:

Stotras of Sri Surya
- Aditya Hridayam (Valmiki Ramayana)
- Suryashtakam


Pilgrimages of Sri Surya:
Festivals of Sri Surya:
go to top


Devi Ganga:

Devi Ganga Ganga Aarti, Varanasi
Stotras of Devi Ganga:

Stotras of Devi Ganga
- Ganga Stotram (Adi Shankara)
- Descent of Ganga (Srimad Bhagavatam 5.17)
- Description of Ganga (Valmiki Ramayana 2.50)


Scriptures of Devi Ganga:
Pilgrimages of Devi Ganga:
 • Pilgrimages of Devi Ganga
 • Trail of river Ganga:
  • 1. Gangotri: Source of river Ganga - Uttarakhand
  • 2. Haridwar: Where Ganga first meet the plains - Uttarakhand
  • 3. Kashi: Famous pilgrimage on the bank of river Ganga - Uttar Pradesh
  • 4. Prayaga: Confluence of rivers Ganga and Yamuna - Uttar Pradesh
  • 5. Ganga Sagar: Where Ganga meets the sea - West Bengal

Festivals of Devi Ganga:
go to top


Devi Yamuna:

Devi Yamuna Yamuna Aarti, Vishram Ghat, Mathura
Stotras of Devi Yamuna:

Stotras of Devi Yamuna
- Yamunashtakam (Adi Shankara)


Pilgrimages of Devi Yamuna:
 • Yamunotri (Uttarakhand)
 • Vraja Bhoomi (Uttar Pradesh)
 • Prayaga (Uttar Pradesh)

go to top


Devi Narmada:

Devi Narmada Narmada Aarti, Hoshangabad
Stotras of Devi Narmada:

Stotras of Devi Narmada
- Narmadashtakam (Adi Shankara)
- Reva Mahatmya Varnanam (Skanda Purana)


Pilgrimages of Devi Narmada:
 • Amarkantak (Madhya Pradesh)

go to topVedas and Upanishads:

Nature
Mantras from Vedas and Upanishads:

Mantras from Vedas and Upanishads

Shanti Mantras:
- Om Asato Ma Sadgamaya
- Om Bhadram Karnebhih (Mundaka, Mandukya, Prasna Upanishads)
- Om Dyauha Shanti
- Om Purnamadah Purnamidam (Brihadaranyaka, Ishavasya Upanishads)
- Om Sahana Vavatu (Taittiriya, Katha, Mandukya, Shvetashvara Upanishads)
- Om Sarve Bhavantu Sukhinah
- Om Sarvesham Swastirvavatu
- Om Shamno Mitrah Sham Varunah
- Om Vang Me Manasi Pratisthita (Aitareya Upanishad)

Vedic Suktas:
- Agni Suktam (Rig Veda 1.1)
- Apah Suktam (Rig Veda 10.9)
- Durga Suktam (Mahanarayana Upanishad)
- Kshetrapati Suktam (Rig Veda 4.57)
- Purusha Suktam (Rig Veda 10.90)
- Sri Suktam (Rig Veda appendices)

Other Vedic Mantras:
- Ambhasyapare Bhuvanasya Madhye (Mahanarayana Upanishad 1.1)
- Gayatri Mantra (Yajur Veda & other Vedic texts)
- Maha Mrityunjaya Mantra (Rig Veda 7.59.12)
- Om Gananam Tva Ganapatim (Rig Veda 2.23.1)
- Saraswati Mantras (Rig Veda 1.3.10 to 1.3.12)


go to top


Brahman:

Om
Stotras of Brahman:
Stotras of Brahman
- Ambhasyapare Bhuvanasya Madhye (Mahanarayana Upanishad 1.1)
- Nirvana Shatakam (Adi Shankara)
- Pratah Smarami (Adi Shankara)


Scriptures of Brahman:
 • Upanishads
 • Brahma Sutras

Exponents of Brahman:
Sri Adi Shankaracharya Sri Swami Vivekananda Sri Ramana Maharshi
 • Adi Shankaracharya
 • Swami Vivekananda
 • Ramana Maharshi

go to topBharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras: Stotras

Initial:
Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri

Tridevas:
1. Brahma
2. Vishnu - Narasimha - Rama - Krishna
3. Shiva

Tridevis:
1. Saraswati
2. Lakshmi - Tulasi - Bhoomi
3. Parvati: Durga - (Dasa Mahavidyas: Kali - Tara - Tripurasundari - Bhuvaneswari - Tripurabhairavi - Chinnamasta - Dhumavati - Bagalamukhi - Matangi - Kamalatmika) - Annapoorna - Kamakshi - Meenakshi - Shakambari

Others:
Murugan - Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Others

Final:
Vedas - Brahman


2. Pilgrimages: Pilgrimages

3. Festivals: Festivals

4. Scriptures: Scriptures

5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana - Saints

6. Sadhana: Sadhana

7. Sanskrit: Sanskrit

8. Nature: Nature

Green Corner: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)

Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And make the Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Dec-2017

Disclaimer     Contact     Updates