Green Message

Home > Stotras > Vedas > Om Sarvesham Swastirvavatu

Om Sarvesham Swastirvavatu - In sanskrit with meaning

ॐ सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु
Om Sarveshaam Svastirbhavatu
Om Shaantih Shaantih Shaantih

सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु
सर्वेशां शान्तिर्भवतु
सर्वेशां पुर्णंभवतु
सर्वेशां मङ्गलंभवतु
शान्तिः शान्तिः शान्तिः
Om Sarveshaam Svastir-Bhavatu |
Sarveshaam Shaantir-Bhavatu |
Sarveshaam Purnnam-Bhavatu |
Sarveshaam Manggalam-Bhavatu |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Meaning:
1: May there be Well-Being in All,
2: May there be Peace in All,
3: May there be Fulfilment in All,
4: May there be Auspiciousness in All,
5: Om Peace, Peace, Peace.

flowers

Note: Place the mouse over each Sanskrit word to get the meaning.
Click here to open the mouseover meanings in a new window.

Translated by greenmesg


Mantras from Vedas & Upanishads:

Om Shanti, Shanti, Shanti Shanti Mantras:
Om Asato Ma Sadgamaya
Om Bhadram Karnebhih Shrnuyama Devah
Om Purnamadah Purnamidam
Om Sahana Vavatu
Om Sarvesham Swastirvavatu
Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Om Shamno Mitrah Sham Varunah
Om Vang Me Manasi Pratisthita
Om Dyauha Shantirantariksha Shantihi

Vedic Suktas / Mantras:
Ambhasyapare Bhuvanasya Madhye (Mahanarayana Upanishad 1.1)
Apah Suktam (RV 10.9)
Bhoomi Sukta Excerpts (AV 12.1)
Durga Suktam (Mahanarayana Upanishad)
Ganapati Atharvashirsha (Ganapati Upanishad)
Gayatri Mantra (Yajur Veda)
Kshetrapati Suktam (RV 4.57)
Mahamrityunjaya Mantra (RV 7.59.12)
Om Gananam Tva Ganapatim (RV 2.23.1)
Purusha Suktam (RV 10.90)
Saraswati Mantras (Rig Veda 1.3.10 to 1.3.12)
Sri Suktam (RV appendices)


Bharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras: Stotras

Initial:
Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri

Tridevas:
1. Brahma
2. Vishnu - Narasimha - Rama - Krishna
3. Shiva

Tridevis:
1. Saraswati
2. Lakshmi - Tulasi - Bhoomi
3. Parvati: Durga - (Dasa Mahavidyas: Kali - Tara - Tripurasundari - Bhuvaneswari - Tripurabhairavi - Chinnamasta - Dhumavati - Bagalamukhi - Matangi - Kamalatmika) - Annapoorna - Kamakshi - Meenakshi - Shakambari

Others:
Murugan - Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Others

Final:
Vedas - Brahman


2. Pilgrimages: Pilgrimages

3. Festivals: Festivals

4. Scriptures: Scriptures

5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana - Saints

6. Sadhana: Sadhana

7. Sanskrit: Sanskrit

8. Nature: Nature

Green Corner: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)

Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And make the Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Dec-2017

Disclaimer     Contact     Updates