Green Message
Home > Stotras > Stotras of Sri Vishnu

Vishnu Bhakti:

Sri Vishnu Sri Ranganatha Sri Venkateswara
Stotras of Sri Vishnu:

Stotras of Sri Vishnu
- Kayena Vaca (Mukundamala and SB 11.2.36)
- Meghashyamam
- Om Apavitrah Pavitro Va
- Ranganathashtakam (Adi Shankara)
- Sashankhachakram
- Shantakaram Bhujagasayanam
- Swayam Vyakta Sthalams
- Venkatesa Suprabhatam
- Om Namo Narayanaya Japa
- Om Jai Jagadish Hare Aarti


Scriptures of Sri Vishnu:
Incarnations of Sri Vishnu:
  • Dasavataras: Matsya - Kurma - Varaha - Narasimha - Vamana - Parashurama - Rama - Krishna - Buddha - Kalki
  • Incarnations from Srimad Bhagavatam: Kumaras, Varaha, Narada, Nara & Narayana, Kapila, Dattatreya, Yajna, Rishabha, Prithu, Matsya, Kurma, Dhanvantari, Mohini, Narasimha, Vamana, Parashurama, Vyasa, Rama, Balarama, Krishna, Buddha, Kalki
Devotees of Sri Vishnu:
The Alvars Sri Ramanujacharya
  • From Puranas:
  • Dhruva
  • Prahlada

  • Saints:
  • Alvars
  • Ramanujacharya
  • Vedanta Desika

Pilgrimages of Sri Vishnu:
Festivals of Sri Vishnu:


Bharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras
2. Scriptures
3. Pilgrimages
4. Festivals
5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana
6. Sadhana
7. Sanskrit
8. Nature

Understanding the Earth - The Vedic way: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Sep-2018

Site Map    Search    Contact    Updates