Green Message
Home > Stotras > Rama > Nama Ramayanam

Nama Ramayanam - In sanskrit with meaning

नामरामायणम् : शुद्धब्रह्मपरात्पर राम्
Nama Ramayanam : Shuddha Brahma Paratpara Raam
Sri Rama
Sri Rama

बालकाण्डम्
|| Baala-Kaannddam ||
The Chapter on Childhood.

शुद्धब्रह्मपरात्पर राम् ॥१॥
Shuddha-Brahma-Paraatpara Raam ||1||
1: I take Refuge in Sri Rama, Who is (the embodiment of) Pure Brahman and Who is Superior to the Best.

कालात्मकपरमेश्वर राम् ॥२॥
Kaala-[A]atmaka-Parameshvara Raam ||2||
2: I take Refuge in Sri Rama, Who is of the Nature of Kala (i.e. Master of everyone's Destiny) and the Supreme Lord (Parameshwara).

शेषतल्पसुखनिद्रित राम् ॥३॥
Shessa-Talpa-Sukha-Nidrita Raam ||3||
3: I take Refuge in Sri Rama, Who Sleeps Blissfully on the Bed of Serpent Sesha Naga (as Lord Vishnu).

ब्रह्माद्यामरप्रार्थित राम् ॥४॥
Brahmaadya-Amara-Praarthita Raam ||4||
4: I take Refuge in Sri Rama, Who was requested by the Devas starting with Brahma (to incarnate as the son of king Dasharatha for eliminating Ravana).
flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
चण्डकिरणकुलमण्डन राम् ॥५॥
Canndda-Kiranna-Kula-Mannddana Raam ||5||
5: I take Refuge in Sri Rama, Who Adorned the Dynasty of Sun (Surya Vamsha).

श्रीमद्दशरथनन्दन राम् ॥६॥
Shriimad-Dasharatha-Nandana Raam ||6||
6: I take Refuge in Sri Rama, Who was the Illustrious Son of King Dasaratha.

कौसल्यासुखवर्धन राम् ॥७॥
Kausalyaa-Sukha-Vardhana Raam ||7||
7: I take Refuge in Sri Rama, Who Brought Great Joy to Kaushalya.

Sri Rama with sage Vishwamitra
विश्वामित्रप्रियधन राम् ॥८॥
Vishvaamitra-Priya-Dhana Raam ||8||
8: I take Refuge in Sri Rama, Who was Dear to Sage Vishwamitra like a Great Treasure.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |

Meaning:
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama slaying demoness Tataka
घोरताटकाघातक राम् ॥९॥
Ghora-Taattakaa-Ghaataka Raam ||9||
9: I take Refuge in Sri Rama, Who was the Slayer of the Terrible Demoness Tataka.

Sri Rama protecting the yagna of Vishwamitra
मारीचादिनिपातक राम् ॥१०॥
Maariica-[A]adi-Nipaataka Raam ||10||
10: I take Refuge in Sri Rama, Who brought the Downfall of Demon Marica and Others.

कौशिकमखसंरक्षक राम् ॥११॥
Kaushika-Makha-Samrakssaka Raam ||11||
11: I take Refuge in Sri Rama, Who was the Protector of the Yajna of Sage Vishwamitra.

Sri Rama redeeming Ahalya
श्रीमदहल्योद्धारक राम् ॥१२॥
Shriimad-Ahalyo[a-U]ddhaaraka Raam ||12||

12: I take Refuge in Sri Rama, Who provided Deliverance to the Venerable Ahalya.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
गौतममुनिसंपूजित राम् ॥१३॥
Gautama-Muni-Sampuujita Raam ||13||
13: I take Refuge in Sri Rama, Who was Greatly Honoured by Sage Gautama.

सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम् ॥१४॥
Sura-Muni-Vara-Ganna-Samstuta Raam ||14||
14: I take Refuge in Sri Rama, Who was Praised by the Devas and the Best of Sages.

नाविकधावितमृदुपद राम् ॥१५॥
Naavika-Dhaavita-Mrdu-Pada Raam ||15||
15: I take Refuge in Sri Rama, Whose Gentle Feet was Washed by the Boatman (Kewat).

Story of the birth of Devi Sita
मिथिलापुरजनमोहक राम् ॥१६॥
Mithilaa-Pura-Jana-Mohaka Raam ||16||
16: I take Refuge in Sri Rama, Who Enchanted the People of Mithila.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
विदेहमानसरञ्जक राम् ॥१७॥
Videha-Maana-Sa-Ran.jaka Raam ||17||
17: I take Refuge in Sri Rama, Who Enhanced the Honour of King Janaka.

Sri Rama breaking the bow of Lord Shiva
त्र्यंबककार्मुकभञ्जक राम् ॥१८॥
Try[i]-Ambaka-Kaarmuka-Bhan.jaka Raam ||18||
18: I take Refuge in Sri Rama, Who Broke the Bow of the Three-Eyed Shiva.

Sri Rama marrying Devi Sita
सीतार्पितवरमालिक राम् ॥१९॥
Siitaa-[A]rpita-Vara-Maalika Raam ||19||
19: I take Refuge in Sri Rama, To Whom Devi Sita Offered the Garland during Bridegroom selection.

कृतवैवाहिककौतुक राम् ॥२०॥
Krta-Vaivaahika-Kautuka Raam ||20||
20: I take Refuge in Sri Rama, Who Made Festive arrangements during Marriage.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama humbling Parashurama
भार्गवदर्पविनाशक राम् ॥२१॥
Bhaargava-Darpa-Vinaashaka Raam ||21||
21: I take Refuge in Sri Rama, Who was the Destroyer of the Pride of Sri Parashurama.

श्रीमदयोध्यापालक राम् ॥२२॥
Shriimad-Ayodhyaa-Paalaka Raam ||22||
22: I take Refuge in Sri Rama, Who was the Illustrious King of Ayodhya.

अयोध्याकाण्डम्
|| Ayodhyaa-Kaannddam ||
The Chapter on Ayodhya

अगणितगुणगणभूषित राम् ॥२३॥
Agannita-Gunna-Ganna-Bhuussita Raam ||23||
23: I take Refuge in Sri Rama, Who was Adorned with Inumerable Virtues.

अवनीतनयाकामित राम् ॥२४॥
Avanii-Tanayaa-Kaamita Raam ||24||
24: I take Refuge in Sri Rama, Who was Desired by the Daughter of the Earth (i.e. Devi Sita).

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,


flowersSri Rama
राकाचन्द्रसमानन राम् ॥२५॥
Raakaa-Candra-Sama-[A]anana Raam ||25||
25: I take Refuge in Sri Rama, Whose Face is Like the Full Moon.

Sri Rama departing to forest
पितृवाक्याश्रितकानन राम् ॥२६॥
Pitr-Vaakya-[A]ashrita-Kaanana Raam ||26||
26: I take Refuge in Sri Rama, Who Went to the Forest Following the Words of His Father.

Sri Rama and Guha
प्रियगुहविनिवेदितपद राम् ॥२७॥
Priya-Guha-Vi-Nivedita-Pada Raam ||27||
27: I take Refuge in Sri Rama, To Whose Feet Guha Offered himself as a Dear Servant.

तत्क्षालितनिजमृदुपद राम् ॥२८॥
Tat-Kssaalita-Nija-Mrdu-Pada Raam ||28||
28: I take Refuge in Sri Rama, Whose Gentle Feet was Washed (by Guha).

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama in Bharadwaja Ashrama
भरद्वाजमुखानन्दक राम् ॥२९॥
Bharadvaaja-Mukha-[A]anandaka Raam ||29||
29: I take Refuge in Sri Rama, Who made the Face of Sage Bharatwaja shine with Joy.

Sri Rama in Chitrakoota forest
चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम् ॥३०॥
Citrakuutta-Adri-Niketana Raam ||30||
30: I take Refuge in Sri Rama, Who made the Chitrakuta Mountain as His Habitat.

दशरथसन्ततचिन्तित राम् ॥३१॥
Dasharatha-Santata-Cintita Raam ||31||
31: I take Refuge in Sri Rama, Who Continually Thought of His Father Dasaratha during His Exile in the Forest.

कैकेयीतनयार्थित राम् ॥३२॥
Kaikeyii-Tanaya-Arthita Raam ||32||
32: I take Refuge in Sri Rama, Who was Earnestly Requested by Bharata, the Son of Kaikeyi to return to the Kingdom.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
विरचितनिजपितृकर्मक राम् ॥३३॥
Viracita-Nija-Pitr-Karmaka Raam ||33||
33: I take Refuge in Sri Rama, Who Performed the Last Rites of His Father.

Sri Rama giving His paduka to Bharata
भरतार्पितनिजपादुक राम् ॥३४॥
Bharata-Arpita-Nija-Paaduka Raam ||34||
34: I take Refuge in Sri Rama, Who Gave His Paduka (Wooden Sandal) to Bharata.

अरण्यकाण्डम्
|| Arannya-Kaannddam ||
The Chapter on Forest

Sri Rama in forest
दण्डकवनजनपावन राम् ॥३५॥
Dannddakavana-Jana-Paavana Raam ||35||
35: I take Refuge in Sri Rama, Who Purified the Environment of the Dandakaranya Forest by slaying the demons.

Sri Rama encountering demon Viradha
दुष्टविराधविनाशन राम् ॥३६॥
Dusstta-Viraadha-Vinaashana Raam ||36||
36: I take Refuge in Sri Rama, Who Destroyed the Wicked Demon Viradha.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSage Sharabhanga
शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित राम् ॥३७॥
Sharabhangga-Sutiikssnna-Arcita Raam ||37||
37: I take Refuge in Sri Rama, Who was Worshipped by Sage Sarabhanga and Sage Sutheekshana.

Sage Agastya
अगस्त्यानुग्रहवर्धित राम् ॥३८॥
Agastya-Anugraha-Vardhita Raam ||38||
38: I take Refuge in Sri Rama, Who was Full with the Blessings of Sage Agastya.

Jayatu
गृध्राधिपसंसेवित राम् ॥३९॥
Grdhra-Adhipa-Samsevita Raam ||39||
39: I take Refuge in Sri Rama, Who was Served by the King of Vultures (Jatayu).

Sri Rama in Panchavati
पञ्चवटीतटसुस्थित राम् ॥४०॥
Pan.cavattii-Tatta-Su-Sthita Raam ||40||
40: I take Refuge in Sri Rama, Who Abided at the Bank of the River at Panchavati.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama encountering Shurpanakha
शूर्पणखार्तिविधायक राम् ॥४१॥
Shuurpannakha[a-A]arti-Vidhaayaka Raam ||41||
41: I take Refuge in Sri Rama, Who Enjoined the Pain on Surpanakha for her wicked intentions.

Sri Rama fighting
खरदूषणमुखसूदक राम् ॥४२॥
Khara-Duussanna-Mukha-Suudaka Raam ||42||
42: I take Refuge in Sri Rama, Who Destroyed the Face of Demons Khara and Dushana from the World.

Sri Rama going after the golden deer
सीताप्रियहरिणानुग राम् ॥४३॥
Siitaa-Priya-Harinna-Anuga Raam ||43||
43: I take Refuge in Sri Rama, Who Went After the Deer Wanted by Devi Sita.

Sri Rama killing demon Mareecha
मारीचार्तिकृदाशुग राम् ॥४४॥
Maariica-[A]arti-Krda-[A]ashuga Raam ||44||
44: I take Refuge in Sri Rama, Who inflicted Pain on Marica with His Arrow for his (Marica's) wrong deed.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama searching for Devi Sita
विनष्टसीतान्वेषक राम् ॥४५॥
Vinasstta-Siitaa-[A]nvessaka Raam ||45||
45: I take Refuge in Sri Rama, Who Searched for the Lost Sita earnestly.

Sri Rama meeting dying Jayatu
गृध्राधिपगतिदायक राम् ॥४६॥
Grdhra-Adhipa-Gati-Daayaka Raam ||46||
46: I take Refuge in Sri Rama, Who Gave Liberation to the King of Vultures (Jatayu).

Sri Rama meeting Shabari
शबरीदत्तफलाशन राम् ॥४७॥
Shabarii-Datta-Phala-Ashana Raam ||47||
47: I take Refuge in Sri Rama, Who Ate the Fruit Given by Shabari as an offering of devotion.

Sri Rama encountering demon Kabandha
कबन्धबाहुच्छेदक राम् ॥४८॥
Kabandha-Baahuc-Chedaka Raam ||48||
48: I take Refuge in Sri Rama, Who Cut off the Arms of Kabandha.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersकिष्किन्धाकाण्डम्
|| Kisskindhaa-Kaannddam ||
The Chapter on Kisskindhaa, the Empire of the Monkeys

Hanuman carrying Sri Rama
हनुमत्सेवितनिजपद राम् ॥४९॥
Hanumat-Sevita-Nija-Pada Raam ||49||
49: I take Refuge in Sri Rama, Whose Feet was Served by Hanuman.

Sri Rama meeting Sugreeva
नतसुग्रीवाभीष्टद राम् ॥५०॥
Nata-Sugriiva-Abhiisstta-Da Raam ||50||
50: I take Refuge in Sri Rama, Who Granted the Wish of Sugriva who Bowed to Him in Surrender.

Sri Rama slays Bali
गर्वितवालिसंहारक राम् ॥५१॥
Garvita-Vaali-Samhaaraka Raam ||51||
51: I take Refuge in Sri Rama, Who Destroyed the Proud Bali, the king of monkeys.

Sri Rama giving ring to Hanuman
वानरदूतप्रेषक राम् ॥५२॥
Vaanara-Duuta-Pressaka Raam ||52||
52: I take Refuge in Sri Rama, Who Sent a Monkey as Messenger (to Ravana).

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,


flowersSri Rama
हितकरलक्ष्मणसंयुत राम् ॥५३॥
Hitakara-Lakssmanna-Samyuta Raam ||53||
53: I take Refuge in Sri Rama, Who was always United with Lakshmana who Served Him earnestly.

सुन्दरकाण्डम्
|| Sundara-Kaannddam ||
The Chapter on Hanuman's meeting with Devi Sita at Lanka

Hanuman crossing the ocean
कपिवरसन्ततसंस्मृत राम् ॥५४॥
Kapi-Vara-Santata-Samsmrta Raam ||54||
54: I take Refuge in Sri Rama, Who was Continually Remembered by Hanuman, the Most Excellent among the Monkeys.

तद्‍गतिविघ्नध्वंसक राम् ॥५५॥
Tad-Gati-Vighna-Dhvamsaka Raam ||55||
55: I take Refuge in Sri Rama, Who Removed the Obstacles to the Movement of Hanuman.

Hanuman meeting Devi Sita
सीताप्राणाधारक राम् ॥५६॥
Siitaa-Praanna-[A]adhaaraka Raam ||56||
56: I take Refuge in Sri Rama, Who was the Support of the Life of Devi Sita.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
दुष्टदशाननदूषित राम् ॥५७॥
Dusstta-Dasha-[A]anana-Duussita Raam ||57||
57: I take Refuge in Sri Rama, Who Condemned the Wicked Ten-Headed Ravana.

Sri Rama embracing Hanuman
शिष्टहनूमद्‍भूषित राम् ॥५८॥
Shisstta-Hanuumad-Bhuussita Raam ||58||
58: I take Refuge in Sri Rama, Who Adorned the Wise and Eminent Hanuman with Praises.

सीतावेदितकाकावन राम् ॥५९॥
Siitaa-Vedita-Kaakaa-Vana Raam ||59||
59: I take Refuge in Sri Rama, Who heard the Kakasura incident which took place in the Forest from Hanuman as Told (to Hanuman) by Devi Sita.

कृतचूडामणिदर्शन राम् ॥६०॥
Krta-Cuuddaamanni-Darshana Raam ||60||
60: I take Refuge in Sri Rama, Who Saw the Chudamani of Devi Sita which was brought by Hanuman.


flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
कपिवरवचनाश्वासित राम् ॥६१॥
Kapi-Vara-Vacana-[A]ashvaasita Raam ||61||
61: I take Refuge in Sri Rama, Who was Comforted by the Words of Hanuman, the Most Excellent of Monkeys.

युध्दकाण्डम्
|| Yudhda-Kaannddam ||
The Chapter on Battle

रावणनिधनप्रस्थित राम् ॥६२॥
Raavanna-Nidhana-Prasthita Raam ||62||
62: I take Refuge in Sri Rama, Who Set out for Destroying Ravana.

वानरसैन्यसमावृत राम् ॥६३॥
Vaanara-Sainya-Samaavrta Raam ||63||
63: I take Refuge in Sri Rama, Who was Surrounded by the Army of Monkeys.

Sri Rama and Ocean god
शोषितसरिदीशार्थित राम् ॥६४॥
Shossita-Sarid-Iisha-Arthita Raam ||64||
64: I take Refuge in Sri Rama, Who Requested the King of Ocean to Give Way and subsequently threatened to Dry him.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
विभीषणाभयदायक राम् ॥६५॥
Vibhiissanna-Abhaya-Daayaka Raam ||65||
65: I take Refuge in Sri Rama, Who Gave Assurance of Fearlessness to Bibhisana when he took Refuge.

Sri Rama building bridge to Lanka
पर्वतसेतुनिबन्धक राम् ॥६६॥
Parvata-Setu-Nibandhaka Raam ||66||
66: I take Refuge in Sri Rama, Who Created a Bridge across the Sea by Binding Rocks.

Sri Rama killing Kumbhakarna
कुम्भकर्णशिरच्छेदक राम् ॥६७॥
Kumbhakarnna-Shirac-Chedaka Raam ||67||
67: I take Refuge in Sri Rama, Who Cut off the Head of Kumbhakarna in the Battle.

राक्षससङ्घविमर्दक राम् ॥६८॥
Raakssasa-Sanggha-Vimardaka Raam ||68||
68: I take Refuge in Sri Rama, Who Crushed the Army of Demons in the Battle.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
अहिमहिरावणचारण राम् ॥६९॥
Ahimahiraavanna-Caaranna Raam ||69||
69: I take Refuge in Sri Rama, Who Destroyed Mahiravana (through Hanuman) who Trapped Him in Patala Loka.

Sri Rama killing Ravana
संहृतदशमुखरावण राम् ॥७०॥
Samhrta-Dasha-Mukha-Raavanna Raam ||70||
70: I take Refuge in Sri Rama, Who Destroyed the Ten-Faced Ravana in the Battle.

विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम् ॥७१॥
Vidhi-Bhava-Mukha-Sura-Samstuta Raam ||71||
71: I take Refuge in Sri Rama, Who was Praised by Brahma, Shiva and other Devas.

खस्थितदशरथवीक्षित राम् ॥७२॥
Kha-Sthita-Dasharatha-Viikssita Raam ||72||
72: I take Refuge in Sri Rama, Whose Divine Deeds were Seen by Dasaratha from Heaven.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
सीतादर्शनमोदित राम् ॥७३॥
Siitaa-Darshana-Modita Raam ||73||
73: I take Refuge in Sri Rama, Who was Delighted Seeing Devi Sita after the Battle.

अभिषिक्तविभीषणनत राम् ॥७४॥
Abhissikta-Vibhiissanna-Nata Raam ||74||
74: I take Refuge in Sri Rama, Who was Reverentially Saluted by Vibhisana who (Vibhisana) was Coronated by Him.

पुष्पकयानारोहण राम् ॥७५॥
Pusspaka-Yaana-[A]arohanna Raam ||75||
75: I take Refuge in Sri Rama, Who Ascended the Pushpaka Vimana for returning to Ayodhya.

भरद्वाजादिनिषेवण राम् ॥७६॥
Bharadvaaja-[A]adi-Nissevanna Raam ||76||
76: I take Refuge in Sri Rama, Who Visited Sage Bharadwaja and Other Sages.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
भरतप्राणप्रियकर राम् ॥७७॥
Bharata-Praanna-Priyakara Raam ||77||
77: I take Refuge in Sri Rama, Who brought Joy to the Life of Bharata after His return.

साकेतपुरीभूषण राम् ॥७८॥
Saaketa-Purii-Bhuussanna Raam ||78||
78: I take Refuge in Sri Rama, Who Adorned the City of Ayodhya after his return from Lanka.

सकलस्वीयसमानत राम् ॥७९॥
Sakala-Sviiya-Samaanata Raam ||79||
79: I take Refuge in Sri Rama, Who Treated Everyone Equally as His Own People.

रत्नलसत्पीठास्थित राम् ॥८०॥
Ratna-Lasat-Piitthaa-Sthita Raam ||80||
80: I take Refuge in Sri Rama, Who was Seated on the Throne studded with Shining Jewels.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
पट्टाभिषेकालंकृत राम् ॥८१॥
Patttta-Abhisseka-Alamkrta Raam ||81||
81: I take Refuge in Sri Rama, Who was Adorned with the Royal Crown during Coronation.

पार्थिवकुलसम्मानित राम् ॥८२॥
Paarthiva-Kula-Sammaanita Raam ||82||
82: I take Refuge in Sri Rama, Who Honoured the Assembly of Kings during His Coronation.

विभीषणार्पितरङ्गक राम् ॥८३॥
Vibhiissanna-Arpita-Ranggaka Raam ||83||
83: I take Refuge in Sri Rama, Who Offered the idol of Sri Ranganatha to Vibhisana during the Coronation ceremony.

कीशकुलानुग्रहकर राम् ॥८४॥
Kiisha-Kula-Anugraha-Kara Raam ||84||
84: I take Refuge in Sri Rama, Who Showered His Grace on the Sun Dynasty (Surya Vamsha).

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
सकलजीवसंरक्षक राम् ॥८५॥
Sakala-Jiiva-Samrakssaka Raam ||85||
85: I take Refuge in Sri Rama, Who is the Guardian of All Living Beings.

समस्तलोकाधारक राम् ॥८६॥
Samasta-Loka-[A]adhaaraka Raam ||86||
86: I take Refuge in Sri Rama, Who is the Supporter of All the Worlds.

उत्तरकाण्डम्
|| Uttara-Kaannddam ||
The Latter Chapter

आगतमुनिगणसंस्तुत राम् ॥८७॥
Aagata-Muni-Ganna-Samstuta Raam ||87||
87: I take Refuge in Sri Rama, Who was Praised by All the Visiting Sages.

विश्रुतदशकण्ठोद्भव राम् ॥८८॥
Vishruta-Dasha-Kannttho-[U]dbhava Raam ||88||
88: I take Refuge in Sri Rama, Who heard the origin (i.e. the story) of the Ten-Faced (i.e. Ravana).

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
सीतालिङ्गननिर्वृत राम् ॥८९॥
Siita-[A]alinggana-Nirvrta Raam ||89||
89: I take Refuge in Sri Rama, Who was Happy in the Embrace of Devi Sita.

नीतिसुरक्षितजनपद राम् ॥९०॥
Niiti-Surakssita-Janapada Raam ||90||
90: I take Refuge in Sri Rama, Who Protected His Empire by Moral Precepts (i.e. Dharma).

विपिनत्याजितजनकज राम् ॥९१॥
Vipina-Tyaajita-Janaka-Ja Raam ||91||
91: I take Refuge in Sri Rama, Who Abandoned Devi Sita ( Born of Janaka ) in the Forest.

कारितलवणासुरवध राम् ॥९२॥
Kaarita-Lavannaasura-Vadha Raam ||92||
92: I take Refuge in Sri Rama, Who Caused the Killing of Demon Lavanasura (through brother Satrughna).

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
स्वर्गतशम्बुकसंस्तुत राम् ॥९३॥
Svargata-Shambuka-Samstuta Raam ||93||
93: I take Refuge in Sri Rama, Who was Praised by Shambuka who has Gone to Heaven.

स्वतनयकुशलवनन्दित राम् ॥९४॥
Sva-Tanaya-Kusha-Lava-Nandita Raam ||94||
94: I take Refuge in Sri Rama, Who Made Happy His Own Sons Lava and Kusha.

अश्वमेधक्रतुदीक्षित राम् ॥९५॥
Ashvamedha-Kratu-Diikssita Raam ||95||
95: I take Refuge in Sri Rama, Who was Initiated in to the Sacrifice of Ashwamedha.

कालावेदितसुरपद राम् ॥९६॥
Kaalaa-Vedita-Sura-Pada Raam ||96||
96: I take Refuge in Sri Rama, Who was Made to Know His Divine Position by Kala when His time to depart arrived.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
आयोध्यकजनमुक्तिद राम् ॥९७॥
Aayodhyaka-Jana-Mukti-Da Raam ||97||
97: I take Refuge in Sri Rama, Who Gave Liberation to the People of Ayodhya.

विधिमुखविबुधानन्दक राम् ॥९८॥
Vidhi-Mukha-Vibudha-[A]anandaka Raam ||98||
98: I take Refuge in Sri Rama, Who made the Faces of Brahma and other Gods Shine with Joy.

तेजोमयनिजरूपक राम् ॥९९॥
Tejomaya-Nija-Ruupaka Raam ||99||
99: I take Refuge in Sri Rama, Who assumed His Own Divine Form Shining with Light during His departure.

संसृतिबन्धविमोचक राम् ॥१००॥
Samsrti-Bandha-Vimocaka Raam ||100||
100: I take Refuge in Sri Rama, Who Releases one from the Bondage of Samsara (Worldly Attachments).

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
धर्मस्थापनतत्पर राम् ॥१०१॥
Dharma-Sthaapana-Tatpara Raam ||101||
101: I take Refuge in Sri Rama, Who is Eager to Establish Dharma in the World.

भक्तिपरायणमुक्तिद राम् ॥१०२॥
Bhakti-Paraayanna-Mukti-Da Raam ||102||
102: I take Refuge in Sri Rama, Who Gives Liberation to one Wholly Devoted to Him.

सर्वचराचरपालक राम् ॥१०३॥
Sarva-Cara-Acara-Paalaka Raam ||103||
103: I take Refuge in Sri Rama, Who is the Guardian of All Moving and Non-Moving Beings.

सर्वभवामयवारक राम् ॥१०४॥
Sarva-Bhava-[A]amaya-Vaaraka Raam ||104||
104: I take Refuge in Sri Rama, Who Restrains All Diseases of Worldly Attachments from His Devotees.

flowers
राम् राम् जय राजा राम्
राम् राम् जय सीता राम्
Raam Raam Jaya Raajaa Raam |
Raam Raam Jaya Siitaa Raam |
O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama,

flowersSri Rama
वैकुण्ठालयसंस्थित राम् ॥१०५॥
Vaikunnttha-[A]alaya-Samsthita Raam ||105||
105: I take Refuge in Sri Rama, Who Established Himself in the Abode of Vaikunatha after His departure.

नित्यानन्दपदस्थित राम् ॥१०६॥
Nitya-[A]ananda-Padasthita Raam ||106||
106: I take Refuge in Sri Rama, Who was Established in His Divine Position of Eternal Bliss after His departure.

राम् राम् जय जय राजा राम् ॥१०७॥
Raam Raam Jaya Jaya Raajaa Raam ||107||
107: O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama.

राम् राम् जय जय सीता राम् ॥१०८॥
Raam Raam Jaya Jaya Siitaa Raam ||108||
108: O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.

flowers

Note: Click over each Sanskrit word to get the meaning.
Click here to open the meanings in a new window.

Translated by greenmesg

Bharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras
2. Scriptures
3. Pilgrimages
4. Festivals
5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana
6. Sadhana
7. Sanskrit
8. Nature

Meditation on Earth and Life: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on May-2023

Site Map    Search    Contact    Updates