Green Message
Home > Stotras > Stotras of Shiva

Shiva Bhakti:

Shiva Sri Dakshinamurthy Sri Kalabhairava
Stotras of Shiva:

Stotras of Shiva
- Dakshinamurthy Stotram (Adi Shankara)
- Dwadasa Jyotirlingani
- Kalabhairava Ashtakam (Adi Shankara)
- Kara Carana Kritam
- Karpura Gauram
- Lingashtakam
- Maha Mrityunjaya Mantra (Rig Veda 7.59.12)
- Rudrashtakam (Goswami Tulsidas)
- Shambhu Stuti
- Shiva Manasa Puja (Adi Shankara)
- Shiva Panchakshara Stotram (Adi Shankara)
- Shiva Pratah Smaran Stotram (Adi Shankara)
- Shiva Shadakshara Stotram (Rudra Yamala)
- Shiva Tandava Stotram (Ravana)
- Shivashtakam (Adi Shankara)
- Vishwanathashtakam (Adi Shankara)
- Om Namah Shivaya Japa
- Mahamrityunjaya Mantra Japa
- Shiva Gayatri Mantra Japa


Scriptures of Shiva:
Incarnations of Shiva:
 • Incarnations: Sadyojata - Vamadeva - Tatpurusha - Aghora - Ishana
 • Presiding Deities: Sharva - Bhava - Rudra - Ugra - Bhima - Pashupati - Ishana - Mahadeva
 • 28 Incarnations: Sweta Muni - Sutara - Damana - Suhotra - Kanka - Lokakshi - Jaigishavya - Dadhivahana - Rishabha - (Unnamed) - Kali - (Unnamed) - Bali - Gautama - Vedashira - Gokarna - Guhavasi - Sikhandi - Jattimali - Attahasa - Daruka - Varanasi - Sweta - Shula - Dandi - Sahishnu - Shomasharma - Yogatma (Lakuli)
 • Incarnations: Ardhanareeswara - Nandi - Bhairava - Virabhadra - Sarabha - Grihapati - Yaksheshwara
 • Dasa Mahavidya Bhairavas: Mahakala - Tara - Bhuvanesha - Srividyesha - Bhairava - Chinnamastaka - Dhumavan - Bagalamukha - Matanga - Kamala
 • 11 Rudras: Kapali - Pingala - Bhima - Virupaksha - Vilohita - Shasta - Ajapada - Ahirbudniya - Shambhu - Canda - Bhava
 • Incarnations: Durvasa - Hanuman - Mahesha - Vrisheshwara - Pippalada - Vaishyanatha - Dwijeshwara - Yatinatha - Krishna-Darshana - Avaduteshwara - Bhikshuvarya - Sureshwara - Brahmachari - Sunartaka-Nata - Sadhu-Dwija - Ashwatthama - Kirata
 • 12 Jyotirlinga Incarnations: Somnath - Mallikarjuna - Mahakaleshwar - Omkareshwar - Kedarnath - Bhimashankar - Vishwanath - Tryambakeshwar - Vaidyanath - Nageshwar - Rameshwar - Grishneshwar

Devotees of Shiva:
The Nayanmars Sri Akka Mahadevi
 • From Puranas:
 • Nandeeshwar
 • Veda Priya (Mahakaleshwar Jyotirlinga)
 • Sudakshina (Bhimashankar Jyotirlinga)
 • Supriya (Nageshwar Jyotirlinga)
 • Ghushma (Grishneshwar Jyotirlinga)

 • Saints:
 • Nayanmars
 • Akka Mahadevi

Pilgrimages of Shiva:
Festivals of Shiva:


Bharatavarsha - The Land of Gods and Sages:

1. Stotras
2. Scriptures
3. Pilgrimages
4. Festivals
5. Saints: Ramakrishna - Vivekananda - Ramana
6. Sadhana
7. Sanskrit
8. Nature

Meditation on Earth - The Vedic way: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on May-2019

Site Map    Search    Contact    Updates