Green Message

Home > Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava


(A) Initial:

1. Ganesha Ganesha
2. Hanuman Hanuman
3. Gurudeva Gurudeva
4. Gayatri Gayatri


(B) Tridevas:

1. Brahma
2. Vishnu Vishnu

Dasavataras: Matsya - Kurma - Varaha - Narasimha - Vamana - Parashurama - Rama - Krishna - Buddha - Kalki

Bhagavata Incarnations: (1) Kumaras - (2) Varaha - (3) Narada - (4) Nara-Narayana - (5) Kapila - (6) Dattatreya - (7) Yajna - (8) Rishabha - (9) Prithu - (10) Matsya - (11) Kurma - (12) Dhanvantari - (13) Mohini - (14) Narasimha - (15) Vamana - (16) Parashurama - (17) Vyasa - (18) Rama - (19) Balarama - (20) Krishna - (21) Buddha - (22) Kalki - Hayagriva - Gajendra Varada
3. Shiva Shiva

Incarnations: Sadyojata - Vamadeva - Tatpurusha - Aghora - Ishana

Presiding Deities: Sharva - Bhava - Rudra - Ugra - Bhima - Pashupati - Ishana - Mahadeva

28 Incarnations: Sweta Muni - Sutara - Damana - Suhotra - Kanka - Lokakshi - Jaigishavya - Dadhivahana - Rishabha - (Unnamed) - Kali - (Unnamed) - Bali - Gautama - Vedashira - Gokarna - Guhavasi - Sikhandi - Jattimali - Attahasa - Daruka - Languli Bhima - Sweta - Shula - Dandi - Sahishnu - Shomasharma - Lakuli

Incarnations: Ardhanareeshwara - Nandi - Bhairava - Virabhadra - Sarabha - Grihapati - Yaksheshwara

Dasa Mahavidya Bhairavas: Mahakala - Tara - Bhuvanesha - Srividyesha - Bhairava - Chinnamastaka - Dhumavan - Bagalamukha - Matanga - Kamala

11 Rudras: Kapali - Pingala - Bhima - Virupaksha - Vilohita - Shasta - Ajapada - Ahirbudniya - Shambhu - Canda - Bhava

Incarnations: Durvasa - Hanuman - Mahesha - Vrisheshwara - Pippalada - Vaishyanatha - Dwijeshwara - Yatinatha - Krishna-Darshana - Avaduteshwara - Bhikshuvarya - Sureshwara - Brahmachari - Sunartaka-Nata - Sadhu-Dwija - Ashwatthama - Kirata

12 Jyotirlinga Incarnations: Somanatha - Mallikarjuna - Mahakaleshwara - Omkareshwara - Kedarnatha - Bhimashankara - Vishwanatha - Tryambakeshwara - Vaidyanatha - Nageshwara - Rameshwara - Grishneshwara


(C) Tridevis:

1. Saraswati Saraswati
2. Lakshmi Lakshmi - Tulasi - Bhoomi
3. Parvati Durga - Annapoorna - Kamakshi - Meenakshi - Shakambhari

Incarnations: Yoganidra - Chandika - Kaushiki - Kali - Vindhyavashini - Raktadantika - Shakambhari - Bhimadevi - Bhramari

Matrikas: Brahmani - Maheshwari - Kaumari - Vaishnavi - Varahi - Narasimhi - Aindri - Chamunda - (Matrikas sloka)

Navadurgas: Shailaputri - Brahmacharini - Chandraghanta - Kushmanda - Skandamata - Katyayani - Kalaratri - Mahagauri - Siddhidatri - (Navadurga sloka)

Dasa Mahavidyas: Kali - Tara - Tripurasundari - Bhuvaneshwari - Tripurabhairavi - Chinnamasta - Dhumavati - Bagalamukhi - Matangi - Kamalatmika


(D) Others:

1. Murugan Murugan
2. Surya Surya
3. Ganga Ganga
4. Yamuna Yamuna
5. Narmada Narmada
6. Others Others


(E) Final:

1. Vedas Vedas
2. Brahman Brahman
Meditations on Earth, Life and Dharma: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)

Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Nov-2023

Site Map    Search    Contact    Updates