Green Message

Home > Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras by Deity:

Initial:
Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri

Tridevas:
1. Brahma

2. Vishnu:
Dasavataras: Matsya - Kurma - Varaha - Narasimha - Vamana - Parashurama - Rama - Krishna - Buddha - Kalki
Incarnations from Srimad Bhagavatam: Kumaras - Varaha - Narada - Nara & Narayana - Kapila - Dattatreya - Yajna - Rishabha - Prithu - Matsya - Kurma - Dhanvantari - Mohini - Narasimha - Vamana - Parashurama - Vyasa - Rama - Balarama - Krishna - Buddha - Kalki

3. Shiva
Incarnations: Sadyojata - Vamadeva - Tatpurusha - Aghora - Ishana
Presiding Deities: Sharva - Bhava - Rudra - Ugra - Bhima - Pashupati - Ishana - Mahadeva
28 Incarnations: Sweta Muni - Sutara - Damana - Suhotra - Kanka - Lokakshi - Jaigishavya - Dadhivahana - Rishabha - (Unnamed) - Kali - (Unnamed) - Bali - Gautama - Vedashira - Gokarna - Guhavasi - Sikhandi - Jattimali - Attahasa - Daruka - Languli Bhima - Sweta - Shula - Dandi - Sahishnu - Shomasharma - Lakuli
Incarnations: Ardhanareeshwara - Nandi - Bhairava - Virabhadra - Sarabha - Grihapati - Yaksheshwara
Dasa Mahavidya Bhairavas: Mahakala - Tara - Bhuvanesha - Srividyesha - Bhairava - Chinnamastaka - Dhumavan - Bagalamukha - Matanga - Kamala
11 Rudras: Kapali - Pingala - Bhima - Virupaksha - Vilohita - Shasta - Ajapada - Ahirbudniya - Shambhu - Canda - Bhava
Incarnations: Durvasa - Hanuman - Mahesha - Vrisheshwara - Pippalada - Vaishyanatha - Dwijeshwara - Yatinatha - Krishna-Darshana - Avaduteshwara - Bhikshuvarya - Sureshwara - Brahmachari - Sunartaka-Nata - Sadhu-Dwija - Ashwatthama - Kirata
12 Jyotirlinga Incarnations: Somanatha - Mallikarjuna - Mahakaleshwara - Omkareshwara - Kedarnatha - Bhimashankara - Vishwanatha - Tryambakeshwara - Vaidyanatha - Nageshwara - Rameshwara - Grishneshwara

Tridevis:
1. Saraswati

2. Lakshmi - Tulasi - Bhoomi

3. Parvati: Durga - Annapoorna - Kamakshi - Meenakshi - Shakambari
Dasa Mahavidyas: Kali - Tara - Tripurasundari - Bhuvaneswari - Tripurabhairavi - Chinnamasta - Dhumavati - Bagalamukhi - Matangi - Kamalatmika
Matrikas: Brahmani - Maheshwari - Kaumari - Vaishnavi - Varahi - Narasimhi - Aindri - Chamunda (Matrikas sloka)
Navadurgas: Shailaputri - Brahmacharini - Chandraghanta - Kushmandu - Skandamata - Katyayani - Kalaratri - Mahagauri - Siddhidatri (Navadurga sloka)
Incarnations: Yoganidra - Chandika - Kaushiki - Kali - Vindhyavashini - Raktadantika - Shakambari - Bhimadevi - Bhramari

Others:
Murugan - Surya - Others
• Rivers: Ganga - Yamuna - Narmada

Final:
Vedas - Brahman

Meditation on Earth - The Vedic way: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Oct-2019

Site Map    Search    Contact    Updates